logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Intézményvezető (magasabb vezető)

 • 2018. október 5. péntek, 16:00:00 rendszergazda

  A Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A vezetői megbízás időtartama:
  A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.28. - 2023.08.15-ig szól.

  A munkavégzés helye:
  Veszprém megye, 8100 Várpalota, Szent Imre út 9.

  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

  Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
  - Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, vagy egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
  - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  - cselekvőképesség,
  - büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
  - a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
  - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - a pályázó szakmai önéletrajza,
  - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
  - Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  A beosztás betölthetőségének időpontja:
  A beosztás legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csernayné Biró Zsuzsanna tanügy-igazgatási referens nyújt, a 06-88/550-207 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/02396-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - Intézményvezető.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 19.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  - Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. október 5.
  - helyben szokásos módon - 2018. október 5.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
  A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.

  A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2019/20

Esemény­naptár

VAKÁCIÓ!
 2020. június 16. - augusztus 31.